Projekt „Piwnica pod grającą marchewką”


Celem głównym projektu pilotażowego „Piwnica pod grającą marchewką” jest zwiększenie wrażliwości obserwacyjnej u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz nabycie przez nie umiejętności tworzenia łańcuchów przyczynowo – skutkowych.

Projekt zakłada zorganizowanie i przeprowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Wszystkie zajęcia prowadzone będą innowacyjną metodą projektu edukacyjnego nastawionego na maksymalną aktywizację dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Będą one samodzielnie doświadczać, obserwować, projektować i tworzyć według własnych pomysłów określone wytwory. Zajęcia edukacyjne organizowane będą w szkołach specjalnych z udziałem specjalnie skonstruowanych zabaw dydaktycznych, których celem będzie minimalizowanie deficytów uczniów wynikających z ich niepełnosprawności. Projekt przewiduje następujące działania realizowane na terenie powiatu leszczyńskiego i poznańskiego:

  • zorganizowanie spotkań informacyjnych dla rodziców dzieci niepełnosprawnych;
  • przeprowadzenie diagnozy wstępnej beneficjentów projektu;
  • zorganizowanie szkoleń dla nauczycieli;
  • zorganizowanie 2 wycieczek przyrodniczych do zoo;
  • przeprowadzenie warsztatów w pracowni komputerowej;
  • przeprowadzenie warsztatów w pracowni technicznej i przygotowanie prezentacji prac beneficjentów;
  • przeprowadzenie badań końcowych i ewaluacja;
  • uroczyste zakończenie projektu.

Doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektu mają przyczynić się także budowania systemu edukacyjnego i psychoterapeutycznego wspierania dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną opartego o celowo zorganizowane zajęcia edukacyjno – zabawowe.

 

Termin realizacji projektu: 01 września 2013 roku – 30 listopada 2013 roku

 swwznak-kolor-1281683387

Projekt współfinansowany ze środków PFRON
będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego