Projekt „Aktywni seniorzy z Wildy”


W ramach realizacji projektu „Aktywni seniorzy z Wildy” zostały osiągnięte wszystkie założone cele w zamierzonym wymiarze.

Dzięki realizacji działań aktywizujących zaplanowanych w projekcie poprawiła się jakość życia uczestniczących w projekcie osób w wieku emerytalnym, ich sprawność, poczucie bezpieczeństwa i niezależności w życiu codziennym. Nastąpił wzrost zainteresowania regularną aktywnością fizyczną zwiększającą szansę samoopieki, wzrosła świadomość odpowiedzialności za własne zdrowie.

Udało się zaktywizować grupę 35 osób w wieku emerytalnym, zachęcić do wyjścia z domu, do uczestnictwa w zajęciach oraz zintegrować z pozostałymi beneficjentami.

Udział w działaniach przewidzianych w projekcie pomagał przełamywać izolację
i osamotnienie uczestników projektu. Realizacja zadania przyczyniła się również do zmiany negatywnego obrazu człowieka starszego postrzeganego stereotypowo, m.in.: jako osoba nieaktywna, mało samodzielna.

W ramach projektu:

  • Przeprowadzono 21 godzin warsztatów ogólnousprawniającej gimnastyki grupowej i gimnastyki z elementami tańca.
  • Przeprowadzono jedne zawody sportowe dla uczestników warsztatów.

Termin realizacji projektu: 01 marca 2015 roku – 30 czerwca 2015 roku

Poznan-miasto-know-how-logo

Projekt jest współfinansowany przez miasto Poznań.