Statut


STATUT
Stowarzyszenia
Wolontariat Wielkopolski

 

I. Postanowienia ogólne

Art. 1.

 1. Stowarzyszenie Wolontariat Wielkopolski zwane dalej „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami), oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami).
 2. Stowarzyszenie nosi nazwę Wolontariat Wielkopolski.

Art. 2.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza RP, zgodnie z prawem miejscowym.
 3. Stowarzyszenie działa na rzecz całego społeczeństwa, jak również na rzecz określonej, wyodrębnionej grupy dzieci, młodzieży, osób starszych, rodzin patologicznych i zagrożonych patologią oraz osób potrzebujących ze względu na ich szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do ogółu społeczeństwa.
 4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

Art. 3.

Stowarzyszenie zostało zawiązane na czas nieokreślony.

Art. 4.

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na aktywnej i społecznej pracy członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników etatowych, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności osobie fizycznej lub prawnej. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego za okres ostatnich 3 miesięcy nie może przekroczyć 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.”

Art. 5.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tych samych lub podobnych zadaniach.

Art. 6.

Stowarzyszenie używa podłużnej pieczątki o nazwie Wolontariat Wielkopolski.

Art. 7.

1. Podstawową działalnością Stowarzyszenia jest działalność statutowa, w części obejmującej działalność pożytku publicznego może być prowadzona jako działalność nieodpłatna i odpłatna
w rozumieniu Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie.

2. Formy działalności pożytku publicznego nieodpłatnej:

 1. redagowanie, wydawanie i dystrybucja wydawnictw o tematyce związanej z celami Stowarzyszenia;
 2. organizowanie konferencji, seminariów, imprez, spotkań, uroczystości, szkoleń w celu promowania i realizacji celów Stowarzyszenia;
 3. prowadzenie biura pośrednictwa pracy dla wolontariuszy;
 4. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 5. organizowanie działań edukacyjnych w formie szkoleń, kursów, warsztatów i innych form dokształcania.
 6. organizowanie dla różnych grup wiekowych wypoczynku, zajęć pozalekcyjnych, imprez krajoznawczych, konkursów, zawodów sportowych;
 7. działania sprzyjające aktywizacji zawodowej osób poszukujących pracy lub zagrożonych jej utratą;
 8. działalność wspomagająca kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji.

3. Formy działalności pożytku publicznego odpłatnej:

 1. redagowanie, wydawanie i dystrybucja wydawnictw o tematyce związanej z celami Stowarzyszenia;
 2. organizowanie konferencji, seminariów, imprez, spotkań, uroczystości, szkoleń w celu promowania i realizacji celów Stowarzyszenia;
 3. prowadzenie biura pośrednictwa pracy dla wolontariuszy;
 4. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 5. organizowanie działań edukacyjnych w formie szkoleń, kursów, warsztatów i innych form dokształcania.
 6. organizowanie dla różnych grup wiekowych wypoczynku, zajęć pozalekcyjnych, imprez krajoznawczych, konkursów, zawodów sportowych;
 7. działania sprzyjające aktywizacji zawodowej osób poszukujących pracy lub zagrożonych jej utratą;
 8. działalność wspomagająca kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji.

4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, jako działalność pomocniczą.

5. Uzyskany przez organizację dochód przeznaczany jest w całości na realizację celów statutowych.

 

II. Cele i sposoby działania Stowarzyszenia

Art. 8.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Promocja i organizacja wolontariatu. Upowszechnienie idei pracy wolontariackiej oraz zwiększanie wiedzy społecznej dotyczącej tego zagadnienia;
 2. Zwiększenie aktywności społecznej obywateli i umożliwienie im podejmowania działań
  w charakterze wolontariuszy;
 3. Organizowanie i wspieranie różnorodnych form działalności na rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych, rodzin patologicznych i zagrożonych patologią oraz osób potrzebujących.
 4. Organizowanie i wspieranie działań zapobiegających zjawiskom wykluczenia społecznego.
 5. Wspieranie organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i osób prywatnych poprzez oferowanie im pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie i wolontariuszy, a w szczególności działalność wspomagającą szkoleniowo i informacyjnie.

Art. 9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez działania w następujących zakresach:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 3. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 4. działalności charytatywnej;
 5. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 6. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 7. ochrony i promocji zdrowia;
 8. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 9. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 10. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 11. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 12. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 13. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 15. wypoczynku dzieci i młodzieży;
 16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 17. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 19. turystyki i krajoznawstwa;
 20. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 21. ratownictwa i ochrony ludności;
 22. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 23. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 24. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 25. promocji i organizacji wolontariatu;
 26. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 27. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 28. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 29. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 30. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 31. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32;
 32. pozostałych zakresach działań sprzyjających rozwojowi innych celów Stowarzyszenia.


III. Członkowie i ich prawa

Art. 10.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających
 3. Honorowych

Art. 11.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, który złoży pisemną deklarację i zostanie przyjęty na podstawie uchwały Zarządu oraz zobowiąże się przestrzegać postanowienia statutu.

Art. 12.

Członkowie zwyczajni zobowiązani są:

 1. Swoją postawą bądź działalnością przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.
 2. Dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
 3. Popierać i czynnie realizować działania Stowarzyszenia.
 4. Przestrzegać postanowień statutu, regulaminu i uchwał Stowarzyszenia.
 5. Do regularnego opłacania składek członkowskich.

Art. 13.

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Czynnego i biernego wyboru do Władz Stowarzyszenia.
 2. Uczestnictwa w zebraniach, zgromadzeniach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 3. Zgłaszania opinii, wniosków, postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.
 4. Uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez Zarząd.

Art. 14.

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, wyrażająca w pisemnej deklaracji gotowość finansowego lub organizacyjnego wspierania działalności Stowarzyszenia
  i zostanie przyjęta na podstawie uchwały Zarządu oraz zobowiąże się przestrzegać postanowień statutu.
 2. Członka wspierającego będącego osobą prawną reprezentuje wobec Stowarzyszenia upoważniony przedstawiciel.

Art. 15.

 1. Członkowie wspierający z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiadają prawa określone w Art. 13 pkt. 2-4.
 1. Do obowiązków członków wspierających należy
  1. Udzielanie pomocy Stowarzyszeniu w realizacji zadań statutowych,
  2. Przestrzeganie postanowień statutu,
  3. Regularne wywiązywanie się z deklarowanych świadczeń.

Art. 16.

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia zostaje obywatel polski lub obcokrajowiec, któremu walne Zgromadzenie nada tę godność w uznaniu wyjątkowych zasług poniesionych w toku wieloletniej wszechstronnej działalności na rzecz wolontariatu.
 2. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich. Honorowi członkowie Stowarzyszenia z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiadają prawa określone w Art. 13 pkt. 2-4 oraz obowiązki określone w art. 15 ust. 2 pkt c.

Art.17.

Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.
 2. Skreślenia z listy członków.
 3. Wykluczenia ze Stowarzyszenia.
 4. Pozbawienia członkostwa honorowego przez Walne Zgromadzenie.
 5. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

Art. 18.

 1. Skreślenie z listy członków może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu, gdy członek nie wypełnia swoich obowiązków.
 2. Wykluczenie ze Stowarzyszenia może wystąpić na podstawie uchwały Zarządu, gdy członek narusza postanowienia Statutu lub dobre imię Stowarzyszenia.
 3. Od uchwały o skreśleniu i wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia
  w terminie 7 dni od doręczenia uchwały na piśmie.

 

IV. Władze Stowarzyszenia

Art. 19.

1. Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zgromadzenie
 • Zarząd Stowarzyszenia
 • Komisja Rewizyjna

2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeśli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności ½ ogólnej liczby uprawnionych członków.

3. W przypadku braku quorum zwołuje się Walne Zgromadzenie po upływie 15 minut od terminu pierwszego. Uchwały podjęte w drugim terminie są ważne bez względu na ilość obecnych członków.

4. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, spośród nieograniczonej ilości kandydatów.

5. Na wniosek poparty większością głosów, zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

6. Kadencja wszystkich Władz trwa pięć lat.

7. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka Władz Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany na podstawie uchwały Zarządu.

Art. 20.

Walne Zgromadzenie jest najwyższą Władzą Stowarzyszenia.

 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
  1. Nadzwyczajne może być zwołane z powodów istotnych dla funkcjonowania Stowarzyszenia przez Zarząd z własnej inicjatywy lub też na pisemny wniosek podpisany, przez co najmniej 1/5 zwyczajnych członków Stowarzyszenia oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i raz na 5 lat jako sprawozdawczo-wyborcze.
 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagają większości 2/3 głosów członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu, przy obecności, co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania podczas Zgromadzenia zwyczajnego i bez względu na ilość obecnych podczas Zgromadzenia nadzwyczajnego.
 5. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia i propozycjach porządku obrad zawiadamia się wszystkich członków listami poleconymi lub w inny skuteczny sposób na 14 dni przed terminem.
 6. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

Art. 21.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia.
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
 4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 5. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. Uchwalanie zmian Statutu.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
 9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia.
 10. Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
 11. Podejmowanie uchwał w sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia.

Art. 22.

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 osób pochodzących z wyboru. W skład Zarządu wchodzą:

 • Prezes oraz dwóch członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu,
 • Zarząd konstytuuje się niezwłocznie po wyborach wybierając Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza,
 • Prezes ustępującego Zarządu wchodzi w skład Zarządu jako Past Prezes,
 • Nie dotyczy to pierwszych wyborów Zarządu po rejestracji. W tym wypadku dokonuje się wyboru wszystkich 3 członków Zarządu.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

 • Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działania w jego imieniu.
 • Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu oraz wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia.
 • Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, budżetu oraz zatwierdzanie bilansu.
 • Przyjmowanie członków, skreślanie i wykluczanie ze Stowarzyszenia.
 • Pobieranie i właściwy nadzór nad ewidencjonowaniem i wykorzystaniem subwencji, darowizn oraz składek członkowskich.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej, jej organizowanie i kierowanie.
 • Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał
  o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku Stowarzyszenia.
 • Nadzór merytoryczny i formalny nad realizacją prac naukowych i programów subwencjonowanych z funduszu Stowarzyszenia i bezpośrednio związanych z realizacją zadań statutowych.
 • Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
 • Podejmowanie decyzji, co do odpłatnego lub nieodpłatnego realizowania działań z zakresu działalności pożytku publicznego.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

4. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy obecności 2/3 liczby członków Zarządu.
W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa.

Art. 23.

Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, za szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo – gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

 1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, spośród których Komisja wybiera Przewodniczącego.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo, jednorazowo w okresie kadencji, zaangażować rzeczoznawcę
  z zakresu księgowości za wynagrodzeniem na koszt Stowarzyszenia, jeżeli obowiązek przeprowadzenia takiego badania wynika z odrębnych przepisów.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądaniem wyjaśnień. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 4. Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:
 5. Przeprowadzenie, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 6. Żądanie od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 7. Żądanie od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
 8. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli,
 9. Występowanie na Walnym Zgromadzeniu ze sprawozdaniem i wnioskiem o absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 10. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniu Zarządu.

Art. 24.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. nie mogą pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej ani otrzymywać zwrotu uzasadnionych kosztów. Pełnią swoje funkcje społecznie.

 

V. Majątek i fundusze Stowarzyszenia

Art. 25.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Art. 26.

1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

 • Wpływy ze składek członkowskich opłat za uczestnictwo w zjazdach naukowych organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • Wpływy z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 • Dotacje, subwencje, zapisy, darowizny, spadki i wpływy z ofiarności publicznej,
 • Wpływy z działalności gospodarczej,
 • Inne wpływy wynikające z działalności statutowej.

2. Fundusze Stowarzyszenia, wraz z wpływami wynikającymi z działalności gospodarczej, mogą być przeznaczone wyłącznie na działalność statutową.

3. Z funduszy Stowarzyszenia mogą być finansowane badania, programy naukowe, szkoleniowe oraz informacyjne ściśle związane z problematyką wolontariatu i działań które z niego wynikają.

Art. 27.

 1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictw, wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu lub Prezesa i Sekretarza lub Wiceprezesa i Sekretarza.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy Prezesa lub Wiceprezesa.

Art. 28.

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
  w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
  w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Art. 29.

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną.

Art. 30.

Uchwalając likwidację Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie może wskazać organizację lub instytucję społeczną, na rzecz, których przejdzie majątek Stowarzyszenia.